Sr. No. Name of the Committee

Incharge

Member
1 Students Development Cell 

(Armaan Shaikh)

Dr. M.D.Lawrence
Asst Prof.  Archana Mhaske
Asst Prof. Shilpa Khade
Armaan ShaikhVikas Bhambare
Dhanashree Ghare Mr. Smith ShahMs. Rabiya Salmani,Mr. Datta Jadhav , 

Ms. Siddhi Jakhotiya
Mr. Ranvir Singh 

Gurudatta ,

Surjeet Kumar 

2 Staff Welfare Committee 

Archana Mhaske

Dr.M.D.Lawrence 

ArchanaMhaske

ShilpaKhade

Jayprakash Kumar 

3 Reservation Cell 

Tejashree Taware

Dr. M.D.Lawrence 

Archana Mhaske 

Tejashree Taware

Jayprakash Kumar 

4 Research  and Seminar Conference 

committee cell 

Asst. Prof Gauri Jadhav

Asst. Prof. Archana Mhaske

Dr. M.D.Lawrence  

Gauri Jadhav

Archana Mhaske

Shilpa Khade

Armann Shaikh

Dr. Anwar Shaikh

5 Placement Committee 

Asst. Prof. Shilpa Khade

Asst. Prof. Gauri Jadhav

Gauri Jadhav 

Archana Mhaske

Shilpa Khade

Armaan Shaikh   

Faizan Shaikh 

Maniyar Fabiha 

Chabru Zufa 

6 Library Advisory Committee  

Bhagwan Gerade

Fabiha Maniyar

Dr.M.D.Lawrence

Asst.Prof.Archana Mhaske, ,

Asst.Prof.Shilpa Khade 

AsstProf.Heena Shaikh 

Fabiha Maniyar

Zufa Chalru, 

Faizan Shaikh

Abuzar sheikh 

Bhagwan Gerade

7 Grievance Redressal Cell

Surjeet Kumar

Dr M D Lawrence

Shristhi Gangale

Pranali Suryawanshi

Shilpa Khade

Surjeet Kumar

8 Infrastructure & ICT Committee

Jayprakash 

Shailesh Mehta 

Archana  Mhaske

Jayprakash 

Deepak Jadhav

9  Examination Committee 

Archana Mhaske & Sapna Babhale

Asst. Prof. Archana Mhaske

Asst. Prof Gauri Jadhav

Asst. Prof. Shilpa Khade

Jayprakash Kumar

Sapna Babhale

10 Cultural & Sports Committee

Asst.Prof.Heena Shaikh & Asst. Prof. Shilpa Khade

Asst. Prof. Shilpa Khade

Asst.Prof.Heena Shaikh 

Sapna Babhale

Jayprakash Kumars

Allwyn  Harry

Maloo Soumya

11 CSR and Extension Activities Aommittee

Asst. Prof. Armaan Shaikh

Dr.M.D.Lawrence

Asst. Prof. Armaan Shaikh

Asst. Prof. Gauri Jadhav

Shaikh Abuzar

Faizan Shaikh

Sonje rutuja

12 College Development Committee

Gauri Jadhav

Chetan Rathod

Shailesh Mehta

Archana Mhaske

Shilpa Khade

Armaan Shaikh

Jayprakash Kumar

Dr. Shaila Bootwala 

Dr. Nishikant Borge

Dr. Roshan Kazi

 Shirish Phaltankar

Sachin Parmar

Dr. Anwar Shaikh 

Dr. Ravi Pillay

Gauri Jadhav

Rutuja Sonje 

Sayali Shinde

Dr. M.D.Lawrence

13 Anti-Ragging Committee

Armaan Shaikh

Dr. M.D.Lawrence

Sr. PI Sangeeta Yadav

Dr. Mitali More 

Dr. Yogini Kulkarni 

Armaan Shaikh

Heena Shaikh

Surjeet Kumar

Gauri Jadhav 

Abhilasha Kirad

Faizan Shaikh

Pratiksha Kirad

Sapna Babhale

14 Alumni Association 

Jayprakash

Shejwal  Sham Natwade 

Mr.Siddarth Laxman  Kattimani

Mr.Akash  Manoj Pardeshi

Mr.Adbikesh  Kamata S

15 Student Council 

Armaan Shaikh

Rutuja sonje 

Govind gupta 

Chintapalli vamsimangesh srinivas

Sayali shinde

Datta vyankat  jadhav

Sathe ayesha rajendra

Bharat tirupataiah pade

Fakir usman vajir

Shah meet manoj

Madane rohan ravindra

Addamalam sakshi shriniwas

Ram priyanka mewalal

Attar sharik nijamuddin

Adhikari saail adesh

Shaikh mohammed faizan zameer

Maloo soumya kamod

Singh prachi dharmveer

Allwyn  harry joseph

Furniturewala suleman

Bhondave shravani balasaheb

Awais ahmed nadeam siddiqui

 Chabru zufa gaffar

 Sakshi sonawane

 Eknath sanjeev bidlan 

 Shaikh adil bilal

 Adhav nikita kaviraj

 Manasi bansode

Rahi supekar

16 Reservation Cell/ (SC/St/OBC Cell)

Jayprakash Kumar

Dr. M.D.Lawrence

Archana Mhaske

Jayprakash Kumar

Sapna Babhale

Tejashree Taware

17 Equal Opportunity Cell

Gauri Jadhav

Shailesh Mehta

Dr M D Lawrence

Gauri Jadhav

18 Womens Anti-Sexual Harassment Cell

Shilpa Khade

Dr M D Lawrence

Shilpa Khade

Gauri Jadhav

Archana Mhaske

Heena Shaikh

Tejashri Taware

19 Antiragging Cell

Armaan Shaikh

Dr M D Lawrence

Shilpa Khade

Gauri Jadhav

Armaan Shaikh

Heena Shaikh

Surjeet Kumar

20 IQAC 

Gauri Jadhav

Shailesh Mehta

Archana Mhaske

Gauri Jadhav

Anwar Shaikh

Schin Parmar

Jay Prakash Prasad

Sapna Babhale